Skip to content

Báo giá

QUÝ KHÁCH GÕ TỪ KHÓA VÀO Ô SEARCH ĐỂ TÌM KIẾM BÁO GIÁ

TÊN GÓI/DỊCH VỤMÔ TẢGIÁLINK DEMOĐẶT HÀNG
Thiết kế logo 1 demo thường
LGT0011 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
+Phạm vi chỉnh sửa: Logo (thay chữ hiện tại bằng chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung)
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế logo 1 demo gấp
LGG0011 mẫu demo
2 - 3 ngày
* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
+Phạm vi chỉnh sửa: Logo (thay chữ hiện tại bằng chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung)
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

4.000.000đ
Thiết kế logo 2 demo thường
LGT0022 mẫu demo
7 - 14 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa: Logo (thay chữ hiện tại bằng chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung)
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
5.000.000đ
Thiết kế logo 2 demo gấp
LGG0022 mẫu demo
2 - 3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế logo VIPLGV001+ Thiết kế đảm bảo tính logic và tính thẩm mỹ của sản phẩm.
+ Thiết kế 3 mẫu logo cho khách hàng lựa chọn
+ Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần trong thời hạn 7 ngày.

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa: Logo (thay chữ hiện tại bằng chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung)

Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

12.000.000đ
Thiết kế tờ rơi 1 demo thường A3TRT001"1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.500.000đ
Thiết kế tờ rơi 1 demo thường A4TRT002"1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
800.000đ
Thiết kế tờ rơi 1 demo gấp A3TRG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế tờ rơi 1 demo gấp A4TRG0021 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.500.000đ
Thiết kế tờ rơi 2 demo thường A3TRT0032 mẫu demo
7-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế tờ rơi 2 demo thường A4TRT0042 mẫu demo
7-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.500.000đ
Thiết kế tờ rơi 2 demo gấp A3TRG0032 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế tờ rơi 2 demo gấp A4TRG0042 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho thiết kế
+ tạo ấn tượng, bắt mắt
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
TK tờ rơi VIPTRV001+ Thiết kế đảm bảo tính logic và tính thẩm mỹ của sản phẩm.
+ Thiết kế 3 mẫu tờ rơi cho khách hàng lựa chọn
+ Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần trong thời hạn 7 ngày.

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

TK catalogue 1 demo thườngCLT001Dưới 5 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.000.000đ
Thiết kế catalogue 1 demo thườngCLT002Dưới 10 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.000.000đ
Thiết kế catalogue 1 demo thườngCLT003Trên 10 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
250.000đ/trang
TK catalogue 1 demo gấpCLG001Dưới 5 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
4.000.000đ
TK catalogue 1 demo gấpCLG002Dưới 10 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế catalogue 1 demo gấpCLG003Trên 10 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
500.000đ/ trang
TK catalogue 2 demo thườngCLT004Dưới 5 trang
2 mẫu demo

7- 10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
4.000.000đ
TK catalogue 2 demo thườngCLT005Dưới 10 trang
2 mẫu demo

7-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế catalogue 2 demo thườngCLT006Trên 10 trang
2 mẫu demo
7-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
500.000đ/ trang
Thiết kế catalogue 2 demo gấpCTG004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
8.000.000đ
Thiết kế catalogue 2 demo gấpCTG005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
10.000.000đ
Thiết kế catalogue 2 demo gấpCTG006Trên 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
900.000đ/trang
Thiết kế catalogue VIPCLV001+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả marketing.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần trong thời hạn 7 ngày.

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

Thiết kế Profile 1 demo thườngHLT001Dưới 5 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.000.000đ
Thiết kế Profile 1 demo thườngHLT002Dưới 10 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.500.000đ
Thiết kế Profile 1 demo thườngHLT003Trên 10 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
300.000đ/trang
Thiết kế Profile 1 demo gấpHLG001Dưới 5 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
4.000.000đ
Thiết kế Profile 1 demo gấpHLG002Dưới 10 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế Profile 1 demo gấpHLG003Trên 10 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
500.000đ/ trang
Thiết kế Profile 2 demo thườngHLT004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
4.000.000đ
Thiết kế Profile 2 demo thườngHLT005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế Profile 2 demo thườngHLT006Trên 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
500.000đ/ trang
Thiết kế Profile 2 demo gấpHLG004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
8.000.000đ
Thiết kế Profile 2 demo gấpHLG005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
10.000.000đ
Thiết kế Profile 2 demo gấpHLG006Trên 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
900.000/trang
Thiết kế Profile VIPHLV001Trên 10 trang
3 mẫu demo

* Khách hàng nhận được
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế và yêu cầu thiết kế

+ chỉnh sửa k giới hạn
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
15.000.000đ
Thiết kế bao bì 1 demo thườngBBT0011 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.500.000đ
Thiết kế bao bì 1 demo gấpBBG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế bao bì 2 demo thườngBBT0022 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế bao bì 2 demo gấpBBG0022 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế bao bì vipBBV0013 mẫu demo

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
8.000.000đ
Thiết kế tem nhãn 1 demo thườngTNT0011 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
900.000đ
Thiết kế tem nhãn 1 demo gấpTNG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.800.000đ
Thiết kế tem nhãn 2 demo thườngTNT0012 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.800.000đ
Thiết kế tem nhãn 2 demo gấpTNG0022 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.600.000đ
Thiết kế tem nhãn VIPTNV0013 mẫu demo

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
4.500.000đ
Thiết kế vỏ hộp thường 1 demoVHT0011 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
500.000đ/mặt
hộp 6 mặt
Thiết kế vỏ hộp gấp 1 demoVHG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.000.000đ/mặt
Thiết kế vỏ hộp thường 2 demoVHT0022 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.000.000đ/mặt
Thiết kế vỏ hộp gấp 2 demoVHG0022 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.000.000đ/mặt
Thiết kế vỏ hộp VIPVHV0013 mẫu demo

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của khách hàng.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.
+ Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản phẩm để làm mẫu.
+ Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và marketing.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.500.000đ/mặt
Thiết kế menu quyển 1 demo thườngMQT001Dưới 5 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.000.000đ
Thiết kế menu quyển 1 demo thườngMQT002Dưới 10 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế menu quyển 1 demo thườngMQT003Trên 10 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
250.000đ/trang
Thiết kế menu quyển 1 demo gấpMQG001Dưới 5 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
4.000.000đ
Thiết kế menu quyển 1 demo gấpMQG002Dưới 10 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế menu quyển 1 demo gấpMQG003Trên 10 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
500.000đ/ trang
Thiết kế menu quyển 2 demo thườngMQT004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
4.000.000đ/4
Thiết kế menu quyển 2 demo thườngMQT005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế menu quyển 2 demo thườngMQT006Trên 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
500.000đ/ trang
Thiết kế menu quyển 2 demo gấpMQG004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
8.000.000đ
1.600.000Đ
Thiết kế menu quyển 2 demo gấpMQG005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
10.000.000đ
666.000Đ
Thiết kế menu quyển 2 demo gấpMQG006Trên 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
900.000đ/trang
Thiết kế menu quyển VIP+MQV001Dưới 5 trang
3 mẫu demo

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và tính logic.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
15.000.000đ
Thiết kế menu quyển VIPMQV002Dưới 10 trang
3 mẫu demo

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và tính logic.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
20.000.000đ
Thiết kế Menu trang 1 demo thườngMTT0011 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.000.000đ
Thiết kế Menu trang 1 demo gấpMTG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.000.000đ
Thiết kế Menu trang 2 demo thườngMTT0022 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.000.000Đ
Thiết kế Menu trang 2 demo gấpMTG0022 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
4.000.000đ
Thiết kế Menu trang VipMTV0013 mẫu demo

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và tính logic.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
8.000.000đ
Thiết kế Standee, backdrop 1 demo thườngSTT0011 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết.

+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.000.000đ - 1.500.000đ
Thiết kế Standee, backdrop 1 demo gấpSTG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết.
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.000.000đ - 3.000.000đ
Thiết kế Standee, backdrop 2 demo thườngSTT0022 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết.
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.000.000đ - 3.000.000đ
TK Standee, backdrop 2 demo gấpSTG0022 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết.
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
4.000.000đ -6.000.000đ
Thiết kế Standee, backdrop VIPSTV0013 mẫu demo
* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn về thiết kế và ý tưởng
+ Thiết kế logic, đảm bảo chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết.
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm.
+ Thiết kế hỗ trợ đạt hiệu quả cao cho marketing
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
8.000.000đ
Thiết kế Thiệp mời 1 demo thườngTMT0011 mẫu demo
4-10 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế đảm bảo màu sắc hài hòa, chứa đựng đầy đủ thông tin mà khách hàng cung cấp.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.500.000đ
Thiết kế Thiệp mời 1 demo gấpTMG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế đảm bảo màu sắc hài hòa, chứa đựng đầy đủ thông tin mà khách hàng cung cấp.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế Thiệp mời 2 demo thườngTMT0022 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế đảm bảo màu sắc hài hòa, chứa đựng đầy đủ thông tin mà khách hàng cung cấp.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế Thiệp mời 2 demo gấpTMG0022 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế đảm bảo màu sắc hài hòa, chứa đựng đầy đủ thông tin mà khách hàng cung cấp.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế Thiệp mời VIPTMV0013 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế đảm bảo màu sắc hài hòa, chứa đựng đầy đủ thông tin mà khách hàng cung cấp.
+ Đảm bảo tính chuyên nghiệp và độc đáo

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
12.000.000đ
Thiết kế Poster 1 demo thườngPTT0011 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Đảm bảo bố cục màu sắc phù hợp cho thiết kế
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
800.000đ
Thiết kế Poster 1 demo gấpPTG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Đảm bảo bố cục màu sắc phù hợp cho thiết kế
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.500.000đ
Thiết kế Poster 2 demo thườngPTT0022 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Đảm bảo bố cục màu sắc phù hợp cho thiết kế
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
1.500.000đ
Thiết kế Poster 2 demo gấpPTG0022 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Đảm bảo bố cục màu sắc phù hợp cho thiết kế
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.000.000đ
Thiết kế Poster VIPPTV0013 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn về trình bày, bố cục, màu sắc
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Đảm bảo bố cục màu sắc phù hợp cho thiết kế
+ Tăng tính hỗ trợ hiệu quả marketing

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế photobook trang 1 demo thườngPBT001Dưới 5 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.000.000đ
Thiết kế photobook trang 1 demo thườngPBT002Dưới 10 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.800.000đ
Thiết kế photobook trang 1 demo thườngPBT003Trên 10 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
150.000đ/trang
Thiết kế photobook trang 1 demo gấpPBG001Dưới 5 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.000.000đ
Thiết kế photobook trang 1 demo gấpPBG002Dưới 10 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.600.000đ
Thiết kế photobook trang 1 demo gấpPBG003Trên 10 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
300.000đ/trang
Thiết kế photobook trang 2 demo thườngPBT004Dưới 5 trang
2 mẫu demo

7- 14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.000.000đ
Thiết kế photobook trang 2 demo thườngPBT005Dưới 10 trang
2 mẫu demo

7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.600.000đ
Thiết kế photobook trang 2 demo thườngPBT006Trên 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
300.000đ/trang
Thiết kế photobook trang 2 demo gấpPBG004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
4.000.000đ
Thiết kế photobook trang 2 demo gấpPBG005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
7.000.000đ
Thiết kế photobook trang 2 demo gấpPBG006Trên 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
600.000đ/trang
Thiết kế photobook trang vipPBV001Dưới 5 trang
+ 2-3 mẫu demo để lựa chọn
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả marketing.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế và yêu cầu thiết kế

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

8.000.000đ
Thiết kế photobook trang vipPBV002Dưới 10 trang
+ 2-3 mẫu demo để lựa chọn
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả marketing.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế và yêu cầu thiết kế

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

14.000.000đ
Thiết kế photobook hình 1 demo thườngPHT001Dưới 5 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.000.000đ
Thiết kế photobook hình 1 demo thườngPHT002Dưới 10 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.000.000đ
Thiết kế photobook hình 1 demo thườngPHT003Trên 10 trang
1 mẫu demo

4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
250.000đ/trang
Thiết kế photobook hình 1 demo gấpPHG001Dưới 5 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
4.000.000đ
Thiết kế photobook hình 1 demo gấpPHG002Dưới 10 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế photobook hình 1 demo gấpPHG003Trên 10 trang
1 mẫu demo

2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
500.000đ/trang
Thiết kế photobook hình 2 demo thườngPHT004Dưới 5 trang
2 mẫu demo

7- 14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
4.000.000đ
Thiết kế photobook hình 2 demo thườngPHT005Dưới 10 trang
2 mẫu demo

7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế photobook hình 2 demo thườngPHT006Trên 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
500.000đ/trang
Thiết kế photobook trang 2 demo gấpPHG004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
8.000.000đ
Thiết kế photobook trang 2 demo gấpPHG005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
10.000.000đ
Thiết kế photobook trang 2 demo gấpPHG006Trên 10 trang
2 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới hoàn toàn.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
900.000đ/trang
Thiết kế photobook hình vipPHV001Dưới 5 trang
+ 2-3 mẫu demo để lựa chọn
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả marketing.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế và yêu cầu thiết kế

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

15.000.000đ
Thiết kế photobook hình vipPHV002Dưới 10 trang
+ 2-3 mẫu demo để lựa chọn
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả marketing.
+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế và yêu cầu thiết kế

* Khách hàng nhận được

+ Toàn bộ file thiết kế bản final.

+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Phạm vi chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ

20.000.000đ
Thiết kế Prochure 1 demo thườngPCT001Dưới 5 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
2.000.000đ
Thiết kế Prochure 1 demo thườngPCT002Dưới 10 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
3.500.000đ
Thiết kế Prochure 1 demo thườngPCT003Trên 10 trang
1 mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
300.000đ/trang
Thiết kế Prochure 1 demo gấpPCG001Dưới 5 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
4.000.000đ
Thiết kế Prochure 1 demo gấpPCG002Dưới 10 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế Prochure 1 demo gấpPCG003Trên10 trang
1 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
500.000đ/trang
Thiết kế Prochure 2 demo thườngPCT004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
4.000.000đ
Thiết kế Prochure 2 demo thườngPCT005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
6.000.000đ
Thiết kế Prochure 2 demo thườngPCT006Trên 10 trang
2 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
500.000đ/trang
Thiết kế Prochure 2 demo gấpPCG004Dưới 5 trang
2 mẫu demo
2-3ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
8.000.000đ
Thiết kế Prochure 2 demo gấpPCG005Dưới 10 trang
2 mẫu demo
2-3ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
10.000.000đ
Thiết kế Prochure 2 demo gấpPCG006Trên 10 trang
2 mẫu demo
2-3ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
900.000đ/trang
Thiết kế Prochure VIPPCV001Dưới 5 trang
2 - 3 mẫu demo để lựa chọn

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp
+ Thiết kế phù hợp và có hiệu quả cao grong chiến lược marketing

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
15.000.000đ
Thiết kế Prochure VIPPCV002Dưới 10 trang
2 - 3 mẫu demo để lựa chọn

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho khách hàng.
+ Thiết kế màu sắc và bố cục hợp lý chuyên nghiệp
+ Thiết kế phù hợp và có hiệu quả cao trong chiến lược marketing

+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ
20.000.000đ
Thiết kế hóa đơn, phiếu bảo hành 1 demo thườngHDT0011mẫu demo
4-10 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế chuyên nghiệp, dễ hiểu
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
700.000đ
Thiết kế hóa đơn, phiếu bảo hành 1 demo gấpHDG0011 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế chuyên nghiệp, dễ hiểu
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.300.000đ
Thiết kế hóa đơn, phiếu bảo hành 2 demo thườngHDT0042 mẫu demo
7-14 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế chuyên nghiệp, dễ hiểu
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.300.000đ
Thiết kế hóa đơn, phiếu bảo hành 2 demo gấpHDG0042 mẫu demo
2-3 ngày

* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế chuyên nghiệp, dễ hiểu
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.500.000đ
Thiết kế hóa đơn, phiếu bảo hành VIPHDV0012 - 3 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế chuyên nghiệp, dễ hiểu
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục
+ Phối màu sắc và bố cục theo yêu cầu, đẹp mắt,ấn tượng,chuyên nghiệp
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
5.000.000đ
Thiết kế túi giấy, phong bì 1 demo thườngTGT0011 mẫu demo
4 - 10 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế theo yêu cầu khách hàng, có mẫu hoặc sáng tạo
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục, màu sắc
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
600.000đ
Thiết kế túi giấy, phong bì 1 demo gấpTGG0011 mẫu demo
2-3 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế theo yêu cầu khách hàng, có mẫu hoặc sáng tạo
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục, màu sắc
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.300.000đ
Thiết kế túi giấy, phong bì 2 demo thườngTGT0022 mẫu demo
7-14 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế theo yêu cầu khách hàng, có mẫu hoặc sáng tạo
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục, màu sắc
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.300.000đ
Thiết kế túi giấy, phong bì 2 demo gấpTGG0022 mẫu demo
2-3 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế theo yêu cầu khách hàng, có mẫu hoặc sáng tạo
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục, màu sắc
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.500.000đ
Thiết kế túi giấy, phong bì VIPTGV0012 - 3 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Tư vấn và cung cấp mẫu, ý tưởng sáng tạo
+ Có hiệu quả cao trong quảng cáo
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế theo yêu cầu khách hàng, có mẫu hoặc sáng tạo
+ Tư vấn đầy đủ chi tiết, bố cục, màu sắc
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
5.000.000đ
Thiết kế áp phích 1 demo thườngAPT0011 mẫu demo
4-10 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
800.000đ
Thiết kế áp phích 1 demo gấpAPG0011 mẫu demo
2-3 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.600.000đ
Thiết kế áp phích 2 demo thườngAPT0022 mẫu demo
4-6 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.600.000đ
Thiết kế áp phích 2 demo gấpAPG0022 mẫu demo
2-3 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.000.000đ
Thiết kế áp phích vipAPV0012 - 3 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế banner 1 demo thườngBNT0011 mẫu demo
4-10 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
800.000đ
Thiết kế banner 1 demo gấpBNG0011 mẫu demo
2-3 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.600.000đ
Thiết kế banner 2 demo thườngBNT0022 mẫu demo
4-6 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.600.000đ
Thiết kế banner 2 demo gấpBNG0022 mẫu demo
2-3 ngày
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Khách hàng cung cấp nội dung,ảnh.
+ 2 lần chỉnh sửa
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.000.000đ
Thiết kế banner vipBNV0012 - 3 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
6.000.000đ
Thiết kế cover, avata facebook 1 demo thườngCVT0014-10 ngày
1 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
600.000đ
Thiết kế cover, avata facebook 1 demo gấpCVG0012-3 ngày
1 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.200.000đ
Thiết kế cover, avata facebook 2 demo thườngCVT0027-14 ngày
2 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.200.000đ
Thiết kế cover, avata facebook 2 demo gấpCVG0022-3 ngày
2 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.400.000đ
Thiết kế cover, avata facebook vipCVV0012-3 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
5.000.000đ
Thiết kế name card 1 demo thườngNCT0014-6 ngày
1 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
500.000đ
Thiết kế name card 1 demo gấpNCG0012-3 ngày
1 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.000.000đ
Thiết kế name card 2 demo thườngNCT0027-14 ngày
2 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.000.000đ
Thiết kế name card 2 demo gấpNCG0022-3 ngày
2 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
2.000.000đ
Thiết kế name card VIPNCV0012-3 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
5.000.000đ
Thiết kế thẻ hội viên 1 demo thườngTVT0014-6 ngày
1 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
800.000đ
Thiết kế thẻ hội viên 1 demo gấpTVG0012-3 ngày
1 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.500.000đ
Thiết kế thẻ hội viên 2 demo thườngTVT0027-14 ngày
2 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
1.500.000đ
Thiết kế thẻ hội viên 2 demo gấpTVG0022-3 ngày
2 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ 2 lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
3.000.000đ
Thiết kế thẻ hội viên vipTVV0012-3 mẫu demo
* Khách hàng nhận được
+ Toàn bộ file thiết kế bản final.
+ Thiết kế mới 100% hoặc theo yêu cầu khách hàng,
+ Thiết kế ảnh đẹp, nội dung phong phú chứa đựng đủ nội dung thông tin
+ Không giới hạn số lần chỉnh sửa
+ Theo yêu cầu của khách hàng
Quyền lợi khách hàng:
+ khách hàng được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng cho lần tiếp theo sử dụng dịch vụ "
5.000.000đ